SHANGHAI - SEPTEMBER 2006

 
thumbnail

THE BUND, SHANGHAI, CHINA
THE BUND, SHANGHAI, CHINA
thumbnail

WRITING ON THE WALL, SHANGHAI, CHINA
WRITING ON THE WALL, SHANGHAI, CHINA
thumbnail

CONCRETE JUNGLE, SHANGHAI, CHINA
CONCRETE JUNGLE, SHANGHAI, CHINA
thumbnail

NIGHT WATCHMAN, SHANGHAI, CHINA
NIGHT WATCHMAN, SHANGHAI, CHINA
thumbnail

STREETSTALL, SHANGHAI, CHINA
STREETSTALL, SHANGHAI, CHINA
thumbnail

THE BUND, SHANGHAI, CHINA
THE BUND, SHANGHAI, CHINA
thumbnail

COL, ASH & I, ASH'S FLAT, SHANGHAI, CHINA
COL, ASH & I, ASH'S FLAT, SHANGHAI, CHINA
thumbnail

RESTAURANT, SHANGHAI, CHINA
RESTAURANT, SHANGHAI, CHINA
thumbnail

STREETSTALL, SHANGHAI, CHINA
STREETSTALL, SHANGHAI, CHINA
thumbnail

STREET LIGHTS, SHANGHAI, CHINA
STREET LIGHTS, SHANGHAI, CHINA